Käyttöehdot ja tietosuojaseloste

Sivujen käyttäjä voi kommentoida sivuilla olevia sisältöjä käyttämällä sivuille linkitettyjä ulkopuolisia verkkoyhteisöjä kuten Facebook, Twitter tai LinkedIn.

Käyttäjän Motivalle antamien tunnistetietojen tulee olla totuudenmukaisia ja sivuston käytössä on noudatettava hyviä tapoja sekä Suomen lakeja. Mikäli sivuston käytössä ilmenee väärinkäytöksiä, Motiva voi väliaikaisesti estää käyttäjän pääsyn sivuille tai poistaa käyttäjältä sivujen käyttöoikeuden kokonaan.

Kun käytetään muiden yhteisöpalvelujen kommenttityökaluja, käytössä pätevät niiden omat käyttöehdot.

Immateriaalioikeudet

teollisetsymbioosit.fi -sivujen omistusoikeus kuuluu Motivalle. Sivuilla olevien kirjoitusten, kuvien ja muun materiaalin tekijänoikeudet ovat tekijöillä. Seuraavassa kuvataan sivuston yleiset käyttöoikeusehdot. Sivustolla on lisäksi materiaalia, johon yleiset käyttöoikeusehdot eivät sovellu. Tämän materiaaliin käyttöoikeusehdot on merkitty erikseen.

Käyttäjä voi vapaasti kopioida, jakaa ja muokata sivustolta löytyvää sisältöä, jonka käyttöoikeutta ei ole erikseen rajoitettu, sillä edellytyksellä, että sisällön tekijä ja lähde mainitaan käytön yhteydessä. Sivuston sisällön tai sen osan myynti tai muu kaupallinen käyttö on kielletty.

Sivuston sisällön tai sen osan käyttö sisällön arvoa tai tarkoitusta loukkaavalla tavalla on kielletty. Sivuilla esiintyvät tavaramerkit ja logot ovat niiden omistajien omaisuutta eikä niitä saa käyttää ilman omistajalta etukäteen saatua kirjallista suostumusta.
Nämä käyttöehdot tai teollisetsymbioosit.fi-sivujen käyttö eivät anna oikeutta tai lisenssiä tekijänoikeuksiin, patentteihin, liikemerkkeihin tai muihin sivujen sisältämiin immateriaalioikeuksiin.

Vastuuvapaus

Käyttäjä on vastuussa teollisetsymbioosit.fi -sivuille lisäämästään materiaalista, sen sisällöstä ja sen esittämisen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Käyttäjä vastaa siitä, etteivät sivuille lisätty materiaali loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeutta, muuta kolmannelle henkilölle kuuluvaa oikeutta eikä hyvää tapaa. Motiva ei missään olosuhteissa vastaa mistään epäsuorasta, välillisestä tai satunnaisesta vahingosta taikka vahingosta, joka on aiheutunut esitettyjen tietojen ja aineiston käytöstä tai niihin luottamisesta. Motiva ei myöskään vastaa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että sivujen käyttö keskeytyy tai sivuille ei päästä.

Motivalla on oikeus halutessaan lopettaa verkkopalvelu kokonaan tai luovuttaa omistusoikeutensa siihen toiselle toimijalle. Motiva pidättää itsellään oikeuden tarvittaessa muokata sivuja ja poistaa sivuilta käyttäjien lisäämiä sopimattomia tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisia kommentteja. Mikäli käyttäjä havaitsee sivuilla muiden lisäämiä, kiellettyjä kommentteja, tästä pyydetään ilmoittamaan sivujen ylläpidolle.

teollisetsymbioosit.fi -sivuilla on Motivan itse ylläpitämien verkkoyhteisöjen lisäksi linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy, että sivut eivät ole Motivan hallinnassa, eikä Motivalla ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä luodun tai julkaistun aineiston sisältöön. Linkitetyillä sivuilla saattaa myös olla käyttöä rajoittavia ehtoja, joihin on tutustuttava ennen sivujen käytön aloittamista. Motiva ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta.


 

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Motiva Oy
Y-tunnus: 1629255-4
Osoite: Pohjoinen Rautatiekatu 25, PL 489, 00101 HELSINKI
Sähköposti: tietosuoja@motiva.fi

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Motiva Oy:n kulloinkin noudattama tietosuojakäytäntö.

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: johtaja Kati Laakso, Motiva Oy, Viestintä ja markkinointi
Yhteystiedot: kati.laakso@motiva.fi

3. Rekisterin nimi

Motiva Oy:n henkilötietojen käsittelyä markkinoinnissa ja asiakas- ja sidosryhmäsuhteissa koskeva henkilörekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen, yhteydenpito ja esimerkiksi erilaisten kyselyiden tekeminen. Henkilötietoja käytetään yrityksen viestintään, markkinointiin ja myyntiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä sidosryhmien yhteyshenkilöille heidän vastuualueeseensa liittyvistä asioista.

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään ja julkisista lähteistä, kuten internetistä yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

  • yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • työtehtävään liittyvät tiedot, kuten tehtävänimike ja vastuualue
  • työnantajayritystä koskevat tiedot
  • tapahtumatiedot, kuten rekisteröidyn osallistuminen tilaisuuksiin
  • tiedot rekisteröidyn käyttämistä markkinoinnin sisällöistä, kuten viestien avaus- ja klikkaustiedot

6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

7. Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan

Osa rekisterinpitäjän käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja käytetään esimerkiksi Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sovittaessa tietojen siirrosta henkilötietojen käsittelijätahon kanssa.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti.

9. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö tietosuoja@motiva.fi -sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.

Oikeus tiedon korjaamiseen

Motiva Oy huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Motiva Oy oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Motiva Oy rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tietosuoja@motiva.fi.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.

10. Evästeet

Verkkosivustolla käytetään evästeitä.

Lisätietoa evästeiden käytöstä Motivan verkkopalvelusta: Evästekäytännöt

11. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Motiva Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Motiva Oy suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.